Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Russchen Advocatuur

 1. Russchen Advocatuur B.V. (hierna: ‘Russchen Advocatuur’) is een besloten vennootschap die is opgericht conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Russchen Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Russchen Advocatuur, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. De aansprakelijkheid van Russchen Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Russchen Advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 4. Indien geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Russchen Advocatuur beperkt tot het honorarium dat door Russchen Advocatuur in rekening is gebracht in verband met de betreffende opdracht, met een maximum van 50.000 Euro.
 5. Russchen Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met cliënt zo goed als mogelijk waarborgen. De opdrachtgever verleent toestemming om binnen de organisatie van Russchen Advocatuur bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Russchen Advocatuur voor wie dat nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van e-mail.
 6. De opdrachtgever verleent aan Russchen Advocatuur de bevoegdheid om namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers. Russchen Advocatuur zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Russchen Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden, bij de uitvoering van de betreffende diensten. Russchen Advocatuur heeft het recht om een beperking van aansprakelijkheid die door een dergelijke derde partij wordt bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Russchen Advocatuur jaarlijks worden vastgesteld, onder meer aan de hand van de ervaring en deskundigheid van de persoon die de opdracht uitvoert en de inflatiecijfers. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt 5% kantoorkosten over het honorarium in rekening gebracht. Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten worden apart in rekening gebracht of apart vermeld op een declaratie.
 8. Het honorarium wordt in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 9. Russchen Advocatuur kan een voorschot in rekening te brengen voor de te verrichten werkzaamheden en/of de te maken onkosten. Russchen Advocatuur heeft het recht de werkzaamheden op te schorten wanneer het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet betaald wordt.
 10. Russchen Advocatuur heeft het recht om haar tarieven per kalenderjaar te herzien en stelt de opdrachtgever daarvan voor het ingaan van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk op de hoogte.
 11. Indien de Cliënt ontevreden is over de (kwaliteit van de) door Russchen Advocatuur verrichte Diensten of over de declaratie, zal de Cliënt zijn bezwaren allereerst voorleggen aan de advocaat die zijn zaak behandelt en/of aan de klachtenfunctionaris van Russchen Advocatuur. Russchen Advocatuur behandelt de klacht conform de klachtenregeling die kan worden geraadpleegd op www.russchenadvocatuur.nl.
 12. Indien de klachten van cliënt na afloop van de in artikel 11 genoemde procedure niet zijn weggenomen, is er sprake van een geschil en leggen Russchen Advocatuur en/of de Cliënt het geschil voor aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur beslecht het geschil overeenkomstig het alsdan geldende Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat kan worden geraadpleegd op www.degeschillencommissie.nl.
 13. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere Cliënt, dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in bindend advies, tenzij de Cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere Cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de Cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie Advocatuur stort. Doet de Cliënt dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke Cliënt dan voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in arbitrage.
 14. 
Indien de Cliënt een declaratie onbetaald laat en er geen sprake is van een geschil, dan is Russchen Advocatuur bevoegd om haar vordering tot betaling van de declaratie in te stellen bij de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.
 15. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Russchen Advocatuur in verband met de uitvoering van de door Russchen Advocatuur verrichte werkzaamheden, vervallen na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Russchen Advocatuur.
 16. Op grond van de Wwft, althans op grond van wet- en regelgeving van gelijke strekking, is Russchen Advocatuur verplicht de cliënt te identificeren. De cliënt staat in voor de juistheid van de gegevens die hij Russchen Advocatuur in het kader van de identificatie aanbiedt.
 17. De Cliënt is ervan op de hoogte en is zich er van bewust dat Russchen Advocatuur op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), althans op grond van wet- en regelgeving van gelijke strekking, verplicht is transacties die kunnen duiden op witwaspraktijken en financieren van terrorisme, zogenaamde “ongebruikelijke transacties”, te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteit. De cliënt is zich er van bewust en gaat ermee akkoord dat het doen van een melding Russchen Advocatuur ontslaat van de op haar rustende geheimhoudingsverplichting.
 18. Russchen Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt door naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft of op grond van andere dwingendrechtelijk wet- en regelgeving. Dit geldt ook wanneer achteraf blijkt dat de melding van een ongebruikelijke transactie ten onrechte is gedaan.
 19. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Russchen Advocatuur en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor Russchen Advocatuur werkzaam zijn of waren.
 20. Op de rechtsverhouding tussen Russchen Advocatuur en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.

Kantoorklachtenregeling Russchen Advocatuur

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Russchen Advocatuur en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Russchen Advocatuur draagt zorg voor klachtafhandeling conform de

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Russchen Advocatuur heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr Russchen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.